ajmtem
Anunţ pentru selectarea unei companii de audit

Auditul financiar urmează să fie desfășurat începând cu 02 mai 2023 cu prezentarea Raportului de audit al Asociaţiei până la 26 mai 2023. 

 

Ofertele urmează a fi depuse până la 26 aprilie 2023, ora 16.00, la poşta electronică ajmtem@gmail.com. Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 28 aprilie 2023. 

 

Ofertele care nu respectă condiţiile din anunţ şi termenii de referinţă nu vor fi luate în considerație. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor. 

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la: 

Email: ajmtem@gmail.com  

tel. +373 799 93 229 

TERMENII DE REFERINŢĂ 

 

Obiectul auditului 

 

AO Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova anunţă concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua auditul independent al Asociaţiei, durata ianuarie 2022 – decembrie 2022. 

 

Raport individual pentru auditul detaliat 

 

Scopul auditului general al organizației reprezintă expunerea opiniei asupra situației contabilității și managementului financiar, asupra veridicității reflectării în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale pentru perioada de activitate 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022.  

 

Raportul auditorului va fi efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISA 800/805) şi trebuie să conţină opinia clar exprimată sub formă scrisă. 

 

Sarcini tehnice 

 

 1. Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului, nu doar numele companiei) va fi prezentat Asociației conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”; 
 1. Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului; 
 1. Auditul va verifica îndeplinirea recomandărilor din raportul SDA si Follow-up report care se refera la proceduri financiare si de contabilitate; 
 1. Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat; 
 1. Pentru auditul efectuat, raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba română și engleză, cu versiunea electronică a acestora (în format pdf), până la data de 26 mai 2023. 

 

Scrisoare către management 

 

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind: 

 

 1. Rezultatele controlului; 
 1. Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților); 
 1. Concluziile auditorului privind auditul efectuat; 
 1. Raportul de audit va conține propuneri şi recomandări pentru îmbunătățirea politicilor interne ale Asociației; 
 1. Raportul de audit întocmit va putea fi făcut public de către AO Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova fără vreo limitare sau condiție; 

 

Conținutul ofertei 

 

Oferta de participare la concurs trebuie să conțină informație concisă cu indicarea următoarelor 

 

 1. Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizației; 
 1. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu şi argumentarea oportunității selectării acesteia; 
 1. Licenţa pentru activitatea de audit (copia); 
 1. Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, in lei MDL, fără TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus; 

 

Criteriile de evaluare a ofertelor 

 

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii: 

 1. Experienţa în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova; 
 1. Calificarea echipei care va efectua auditul; 
 1. Perioada de efectuare a auditului şi termenul de prezentare a rezultatelor auditului; 
 1. Prețul serviciilor de audit. 
Ajmte